Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fy_prima

Fyzika 1.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny běžné výuky týdně, jednou za dva týdny je zařazena hodina laboratorních prací1).

Probírané učivo

 1. Mechanické vlastnosti tekutin
  • tlak v tekutinách, Pascalův zákon
  • hydraulická zařízení
  • Archimédův zákon
 2. Práce, energie
  • mechanická práce
  • výkon
  • pohybová a polohová energie tělesa a jejich vzájemná přeměna
  • vnitřní energie a její změna
  • teplo, tepelná výměna
  • kalorimetrická rovnice
 3. Změny skupenství látek
  • tání a tuhnutí
  • vypařování a kapalnění, var
  • sublimace a desublimace
 4. Fyzika zemské atmosféry
  • základní meteorologické jevy
  • meteorologické mapy
 5. Tepelné motory
  • parní motory
  • spalovací motory
 6. Elektrický náboj a elektrické pole
  • elektrické vlastnosti látek
  • elektroskop
  • vodič a izolant v elektrickém poli
 7. Elektrický proud
  • elektrický proud
  • Ohmův zákon, elektrický odpor
  • spojování rezistorů
  • elektrická práce a energie
  • výkon elektrického proudu
  • elektrický proud v kapalinách a plynech
  • magnetické účinky elektrického proudu

Učebnice

V prvním a druhém ročníku šestiletého studia používáme na našem gymnáziu sadu učebnic „Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia“ od M. Macháčka, kterou vydává nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Následující publikace byla vydána nakladatelstvím Prometheus.

1)
Třída je rozdělena na dvě skupiny, účastní se vždy jedna z nich. Paralelně ve druhé skupině probíhají laboratorní práce z přírodopisu.
fy_prima.txt · Poslední úprava: 25.07.2017 08:23 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki