Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Základy jazyka Python

Příkazy jazyka Python zapisujeme po řádcích, tj. na každý řádek pouze jeden. Prázdné řádky slouží jen ke zvýšení přehlednosti zdrojového kódu. Mezery a tabulátory se obecně ignorují, slouží k oddělení jednotlivých elementů (proměnných, klíčových slov, konstant, operátorů) tam, kde je to nezbytné. Mají však zásadní význam na začátku řádku (správné odsazení začátku textu je pro strukturu programu klíčové)!

# text uvozený znakem '#' až do konce řádky je komentář (poznámka), který
# je určen programátorům (pro program je bez významu)
 
'Toto není komentář'    # Toto je komentář
 
20+4.0*8-2.5        # je správný aritmetický výraz,
20  + 4.0*  0.8 - 2.5  # stejně jako tento
from math import sin, pi  # mezery jsou někdy nezbytné,
8+sin(pi/2)         # jindy je zápis jednoznačný i bez nich,
8 + sin(pi / 2)       # přesto mohou být použity
 
12             # OK - bez úvodních mezer
 12            # => syntaktická chyba (nečekané odsazení)
 
# v případě nutnosti je možné (pro přehlednost) zapsat jeden 
# (logický) řádek na více skutečných řádků pomocí znaku '\'
dlouhy_vyraz = 1 + 1/2 + 1/3 + \
        1/4 + 1/5 + 1/6 + \
        1/7     # uf, ještě že to není do nekonečna
# všimněte si, že před 1/4 a 1/7 úvodní mezery ve dlouhém výrazu nevadí, 
# neboť z pohledu programu je to jeden řádek (s mezerami uvnitř)

Čísla

Čísla patří mezi základní objekty, se kterými Python pracuje. Poskytuje řadu číselných datových typů, nyní se seznámíme s celými a desetinnými čísly.

# ========================================
# celá čísla - int
1              # => 1
+15             # volitelné + => 15
1_000_000          # oddělovač pro vyšší přehlednost => 1000000
-6             # => -6
# běžné aritmetické operace
2 + 9            # sčítání=> 11
-6 - 3           # odčítání => -9
-2 * 6           # násobení => -12
14 // 4           # CELOČÍSELNĚ dělení => 3
14 % 4           # ZBYTEK po dělení => 2 (neboť 3 * 4 + 2 = 14)
-15 // 4          # => -4
-15 % 4           # => 1 (neboť -4 * 4 + 1 = -15)
6 ** 2           # mocnění => 36
 
# ========================================
# "reálná" čísla (s plovoucí desetinnou čárkou) - float
0.158            # desetinná TEČKA! (nikoliv čárka) => 0.158
-12.7            # => -12.7
1.128e-3          # exponenciální (vědecký) tvar => 0.001128
-0.0624E3          # => -62.4
+18.5e+24          # => 1.85e+25
.5             # 0 lze vypustit => 0.5
128.256_154_12       # s oddělovačem => 128.25615412
# běžné aritmetické operace
3.5 + 12.3         # sčítání => 15.8
2.0 - 6.0          # odčítání => -4.0
2.5 * 8.4          # násobení => 21.0
16.5 / 2.5         # dělení => 6.6
2.0 ** 3.0         # mocnění => 8.0
2.0 ** 0.5         # i odmocňování => 1.4142135623730951
 
# ========================================
# složitější výrazy aj.
1 + 8 * 4          # běžná priorita operátorů => 33
(1 + 8) * 4         # dle potřeby závorkujeme => 36
(-1)**4 + (8 - (-4)) + 6 * (-1 + 4) // 2  # => 22
# při kombinaci 'int' a 'float' je výsledkem 'float'
1 + (-1.0)         # => 0.0
6.0 ** 2          # => 36.0
16 + 5.0 ** (1 / 3) - (0.25 + 9) / 9    # => 16.682198168898918
# též při ("reálném") dělení
6 / 3            # => 2.0 (float)
# na rozdíl od celočíselného
6 // 3           # => 2 (int)
# převod na celé číslo (odseknutí desetinné části)
int(5.85)          # => 5
int(-5.85)         # => -5
# převod na desetinné číslo
float(-240)         # -240.0
 
# přesnost operací s 'int' je omezena pouze prostředky počítače
2268978 ** 49        # je vyčísleno přesně
# POZOR: přesnost operací s 'float' je OMEZENÁ!!! 
# (dle implementace, v našem případě na cca 15 platných cifer)
# na rozdíl od 'int' je pro uložení 'float' vyhražen prostor pevné délky
# v paměti (typicky 8 bytů)
1 - 1/3 - 1/3 - 1/3     # => 1.1102230246251565e-16 (mělo by být 0.0)
(2 ** 0.5) ** 2       # => 2.0000000000000004 (mělo by být 2.0)

Proměnné a přiřazovací příkaz

Obvykle chceme výsledek nějaké operace uschovat a následně jej (třeba i opakovaně) znovu použít. Uložíme jej tedy do paměti a dáme mu nějaké jméno, tj. vytvoříme proměnnou a přiřadíme ji hodnotu. Přitom nemusíme dopředu deklarovat datový typ proměnné, ten se automaticky určí dle hodnoty.

Jména proměnných (identifikátory) budeme tvořit z malých i velkých písmen anglické abecedy (těmi budeme začínat), číslic a podtržítka1). Musíme se také vyhnout několika klíčovým slovům, která jsou vyhrazena pro účely jazyka (např. from, while, def apod.).2)

strana = 2.0        # vytvořili jsme proměnnou typu float
vyska = 1.5
obsah = strana * vyska / 2 # obsah trojúhelníka
obsah            # vypíšeme hodnotu proměnné => 1.5
obsah = 3          # původní hodnota i typ jsou přepsány 
 
# zvětšíme stranu o 1/2 délkové jednotky
# je to přiřazení, nikoliv matematická rovnost!
strana = strana + 0.5    # pomocí současné hodnoty vypočteme novou
strana           # => 2.5
 
# na velikosti písmen záleží
cislo = 15
Cislo = 4          # máme 2 proměnné typu int
cislo + Cislo        # => 19

Řetězce

Znakové řetězce jsou dalším základním datovým typem, slouží k uložení textových informaci. Zde si uvedeme pouze několik základních vlastností, podrobněji se problematikou budeme zabývat později.

'Řetězec je sled znaků uzavřených do apostrofů'
"Rovnocennou alternativou je použití uvozovek"
 
# samozřejmě lze vytvářet řetězcové proměnné - mají typ str
text1 = "Řetězec může obsahovat spoustu slov"
text2 = '+'         # nebo jen jeden znak
text3 = ''         # případně být prázdný
 
# je rozdíl mezi hodnotou proměnných
cislo = 15.0        # typu float
retezec = "15.0"      # a typu str
 
# číslo lze vždy převést na řetězec
str(-8.4)          # => '-8.4'
str(7_000)         # => '7000'
# naopak to lze pouze někdy
int("16")          # => 16
int('-0.125')        # => chyba
float('-8')         # => -8.0
float("6.55E-003")     # => 0.00655
float("deset")       # => chyba

Příkaz vstupu a výstupu

Pro vstup z textové konzole (terminálu) slouží vestavěná funkce input, pro výstup funkce print.

# funkci input předáváme v závorce argument - řetězec, který chceme
# vytisknou na řádce jako výzvu uživateli
# návratovou hodnotou funkce je řetězec s obsahem zadaným uživatelem,
# který lze přiřadit do proměnné
vstup = input('Zadej své jméno: ')
# nebo jinak zpracovat (např. rovnou převést na číslo)
cislo = float(input("Zadej délku v metrech: "))
# argument může být prázdný, závorky je přesto nutno použít
a = input()
 
# objekty určené k výstupu předáváme funkci print jako argumenty
# oddělené čárkami - mohou to být např. číselné nebo řetězcové
# konstanty, proměnné, výrazy apod.
print('---- Nadpis ----')  # příkaz vypíše text a odřádkuje
print('Číslo =', 15.0)   # mezi položkami se vloží mezera
print("Dvojnásobkem", cislo, "je", 2 * cislo, ".")
print()           # pouze odřádkování

První programy

Připravili jsme si základní stavební kameny a nyní již můžeme vytvářet jednoduché programy, které skutečně něco dělají.

krychle.py
# na základě zadané délky hrany krychle vypočte
# její povrch a objem
 
hrana = float(input('Zadej délku hrany krychle v metrech: '))
# výpočty
povrch = 6 * hrana * hrana
objem = hrana ** 3
# tisk výsledků
print('Povrch krychle je', povrch, 'm^2')
print('Objem krychle je', objem, 'm^3')
zbozi.py
# pro zadané zboží určí procentuální změnu ceny
 
zbozi = input('Název zboží ') # typu str
cena1 = float(input('Původní cena [Kč] '))
cena2 = float(input('Nová cena [Kč] ')) # ceny jsou typu float
print(zbozi, '- cena se změnila o', (cena2 - cena1) / cena1 * 100.0, '%')
1)
nebudeme využívat např. písmen české abecedy, i když to novější verze Pythonu umožňují, identifikátory uvozené podtržítkem bývají vyhrazeny pro zvláštní účely
2)
editory se zvýrazňováním syntaxe je zobrazí jinou barvou než identifikátory proměnných
prog/zaklady.txt · Poslední úprava: 12.09.2017 17:33 autor: Ivana Stefanová

Nástroje pro stránku

Stránka byla vytvořena 22.04.2018 14:01:39 pomocí DokuWiki a PHP.