Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fy_kvarta

Fyzika 4.B, 2.A

Hodinová dotace předmětu je 3 hodiny běžné výuky týdně.

Probírané učivo

 1. Základy molekulové fyziky a termodynamiky
  • pohyb a vzájemné působení částic
  • modely struktur látek různého skupenství
  • Celsiova a termodynamická teplota
  • vnitřní energie a její změna, teplo
  • kalorimetrická rovnice
  • 1. termodynamický zákon
  • různé způsoby přenosu vnitřní energie
 2. Vlastnosti plynů, práce plynů
  • stavová rovnice ideálního plynu
  • jednoduché děje s ideálním plynem stálé hmotnosti
  • práce plynu
  • 2. termodynamický zákon
  • tepelné motory
 3. Struktura a vlastnosti pevných látek
  • krystalické a amorfní látky
  • deformace pevného tělesa
  • Hookův zákon
  • teplotní roztažnost pevných těles
 4. Struktura a vlastnosti kapalin
  • povrchová vrstva kapaliny a její vlastnosti
  • jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny
  • teplotní roztažnost kapalin
 5. Změny skupenství látek
  • skupenské přeměny
  • fázový diagram
 6. Mechanické kmitání a vlnění
  • kinematika harmonického kmitavého pohybu
  • dynamika vlastního kmitání mechanického oscilátoru
  • nucené kmitání mechanického oscilátoru, rezonance
  • druhy vlnění a jejich charakteristika

Učebnice

Pro výuku fyziky používáme sadu učebnic řady Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

fy_kvarta.txt · Poslední úprava: 31.08.2019 08:12 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki