Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fy_sexta

Fyzika 4.A + 6.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně.

Probírané učivo

 1. Optika
  • světlo jako elektromagnetické vlnění
  • šíření světla v různých optických prostředích
  • odraz a lom světla
  • zobrazování zrcadly a čočkami
  • oko jako optická soustava
  • lupa, mikroskop, dalekohled
  • vlnové vlastnosti světla – disperze, interference, ohyb a polarizace světla
  • elektromagnetické záření
 2. Fyzika mikrosvěta
  • fotoelektrický jev
  • korpuskulární a vlnová povaha částic a záření
  • základní poznatky o atomech, modely atomu
  • spontánní a stimulovaná emise, laser
  • složení atomového jádra
  • hmotnostní úbytek, vazebná energie
  • jaderné reakce, syntéza a štěpení jader
  • řetězová reakce, jaderná elektrárna
  • radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny
  • využití radionuklidů
  • bezpečnost a ekologická hlediska jaderné energetiky
  • fyzika částic

Učebnice

Pro výuku fyziky používáme sadu učebnic řady Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

fy_sexta.txt · Poslední úprava: 30.08.2020 08:38 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki