Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fy_tercie

Fyzika 1.A, 3.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně.

Probírané učivo

 1. Fyzikální veličiny a jejich měření
  • fyzikální veličiny a jejich jednotky
  • mezinárodní soustava jednotek SI
  • měření fyzikálních veličin
 2. Kinematika pohybu
  • vztažná soustava
  • rychlost a zrychlení tělesa
  • rovnoměrný přímočarý pohyb
  • rovnoměrně zrychlený (zpomalený) přímočarý pohyb
  • rovnoměrný pohyb po kružnici
 3. Dynamika
  • síla jako fyzikální veličina
  • skládání a rozklad sil
  • Newtonovy pohybové zákony
  • inerciální vztažná soustava
  • hybnost a její změna
  • zákony zachování hybnosti a hmotnosti
  • třecí síla
 4. Práce, výkon, mechanická energie
  • mechanická práce
  • kinetická a potenciální energie
  • souvislost změny mechanické energie s prací
  • zákon zachování energie
  • výkon a účinnost
 5. Gravitační pole
  • Newtonův gravitační zákon
  • centrální a homogenní gravitační pole
  • gravitační a tíhová síla
  • pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
  • pohyby těles v centrálním gravitačním poli, Keplerovy zákony
 6. Mechanika tuhého tělesa
  • posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa
  • moment síly vzhledem k ose otáčení
  • těžiště tuhého tělesa
  • rovnovážná poloha tuhého tělesa
 7. Mechanika tekutin
  • vlastnosti kapalin a plynů
  • tlak v tekutinách, Pascalův zákon
  • hydraulická zařízení
  • Archimédův zákon
  • proudění tekutin

Učebnice

Pro výuku fyziky používáme sadu učebnic řady Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

fy_tercie.txt · Poslední úprava: 25.07.2017 08:25 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki