Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Matematika 3.A, 5.B

Hodinová dotace předmětu je 4 hodiny týdně.

Probírané učivo

 1. Analytická geometrie v rovině
  • souřadnice
  • vektory
  • analytická vyjádření přímky
  • polohové úlohy v rovině
  • metrické úlohy v rovině
 2. Kuželosečky
  • kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky
  • elipsa, vzájemná poloha elipsy a přímky
  • parabola, vzájemná poloha paraboly a přímky
  • hyperbola, vzájemná poloha hyperboly a přímky
 3. Kombinatorika
  • kombinatorická pravidla
  • variace
  • permutace
  • kombinace
  • kombinační čísla
  • binomická věta
 4. Pravděpodobnost
  • náhodné pokusy, jevy
  • pravděpodobnost jevů
  • sčítání pravděpodobností
  • nezávislé jevy
  • nezávislé pokusy
  • binomické rozdělení
 5. Statistika
  • statistický soubor, jednotka, znak
  • rozdělení četností, jeho grafické znázornění
  • charakteristiky polohy a variability
 6. Posloupnosti a řady
  • pojem posloupnosti
  • rekurentní zadání, graf, vlastnosti
  • aritmetická posloupnost
  • geometrická posloupnost
  • základní úlohy z finanční matematiky
  • limita posloupnosti
  • nekonečná řada

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

ma_kvinta.txt · Poslední úprava: 25.07.2017 10:15 autor: Ivana Stefanová

Nástroje pro stránku

Stránka byla vytvořena 21.02.2018 08:14:52 pomocí DokuWiki a PHP.