Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ma_kvinta

Matematika 3.A

Hodinová dotace předmětu je 5 hodin týdně (z toho 1 hodina je dělena na 2 skupiny).

Probírané učivo

 1. Stereometrie
  • polohové vlastnosti útvarů v prostoru
  • metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  • tělesa
 2. Analytická geometrie v rovině
  • souřadnice
  • vektory
  • analytická vyjádření přímky
  • polohové úlohy v rovině
  • metrické úlohy v rovině
 3. Analytická geometrie v prostoru
  • vektorový a smíšený součin
  • parametrické vyjádření přímky a roviny, obecná rovnice roviny
  • polohové úlohy v prostoru
  • metrické úlohy v prostoru
 4. Kuželosečky
  • kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky
  • elipsa, vzájemná poloha elipsy a přímky
  • parabola, vzájemná poloha paraboly a přímky
  • hyperbola, vzájemná poloha hyperboly a přímky
 5. Kombinatorika
  • kombinatorická pravidla
  • variace
  • permutace
  • kombinace
  • kombinační čísla
  • variace, kombinace a permutace s opakováním
  • binomická věta
 6. Pravděpodobnost
  • náhodné pokusy, jevy
  • pravděpodobnost jevů
  • sčítání pravděpodobností
  • nezávislé jevy
  • nezávislé pokusy
  • binomické rozdělení
 7. Statistika
  • statistický soubor, jednotka, znak
  • rozdělení četností, jeho grafické znázornění
  • charakteristiky polohy a variability
 8. Posloupnosti a řady
  • pojem posloupnosti
  • rekurentní zadání, graf, vlastnosti
  • matematická indukce
  • aritmetická posloupnost
  • geometrická posloupnost
  • základní úlohy z finanční matematiky
  • limita posloupnosti
  • nekonečná řada

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

ma_kvinta.txt · Poslední úprava: 03.09.2023 14:57 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki