Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ma_tercie

Matematika 1.A

Hodinová dotace předmětu je 5 hodin týdně (z toho je 1 hodina dělená na 2 skupiny).

Probírané učivo

  1. Základní poznatky z matematiky
    • číselné obory
    • množiny
    • výroky
    • elementární teorie čísel
    • mocniny (přirozený, celý a racionální exponent)
    • mnohočleny
    • lomené výrazy
  2. Rovnice a nerovnice
    • lineární rovnice
    • kvadratické rovnice
    • soustavy rovnic
    • nerovnice
    • rovnice a nerovnice s parametrem
  3. Základy planimetrie
    • rovinné útvary
    • konstrukční úlohy
    • shodná zobrazení
    • stejnolehlost

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

ma_tercie.txt · Poslední úprava: 30.08.2021 12:31 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki