Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sma_kvarta

Seminář z matematiky 2.A + 4.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně. Seminář z matematiky je jedním z povinně volitelných předmětů, výuka probíhá v jedné skupině sestavené ze zájemců z obou uvedených tříd.

Probírané učivo

 1. Shodná zobrazení, skládání shodných zobrazení
 2. Stejnolehlost
 3. Rovnice a nerovnice bez parametru i s parametrem, soustavy rovnic
 4. Funkce – kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmické, goniometrické, s absolutními hodnotami
 5. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
 6. Goniometrické rovnice a nerovnice
 7. Trigonometrie
 8. Vlastnosti a geometrické znázornění komplexních čísel
 9. Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
 10. Polohové a metrické vztahy přímek a rovin v prostoru
 11. Řezy těles rovinou
 12. Objemy a povrchy těles

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

sma_kvarta.txt · Poslední úprava: 25.07.2017 08:18 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki