Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sma_sexta

Seminář z matematiky 6.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně. Seminář z matematiky je jedním z povinně volitelných předmětů.

Probírané učivo

 • výroková logika, důkazy matematických vět
 • algebraické výrazy
 • lineární, lineární lomené, mocninné, kvadratické, exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce
 • rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • trigonometrické úlohy, sinová a kosinová věta
 • úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět
 • obsahy a obvody rovinných útvarů
 • shodná zobrazení v rovině
 • podobná zobrazení, stejnolehlost
 • stereometrie, výpočet odchylek a vzdáleností
 • objemy a povrchy těles
 • operace s vektory
 • analytická geometrie lineárních útvarů
 • analytická geometrie kvadratických útvarů
 • komplexní čísla
 • posloupnosti a řady
 • kombinatorika
 • pravděpodobnost
 • statistika

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto ročníku se jedná o opakování a shrnutí celého gymnaziálního učiva, látka je rozprostřena do všech dílů této řady

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

sma_sexta.txt · Poslední úprava: 03.09.2023 15:01 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki