Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fy_kvinta

Fyzika 3.A

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny běžné výuky týdně, jednou za tři týdny jsou zařazeny dvě hodiny laboratorních cvičení1) (v rozvrhu pod zkratkou CFY).

Probírané učivo

 1. Elektrický náboj a elektrické pole
  • elektrický náboj, jeho projevy a vlastnosti
  • Coulombův zákon
  • intenzita a potenciál elektrického pole
  • elektrické napětí
  • dielektrika a vodiče v elektrickém poli
  • kapacita, kondenzátor
 2. Elektrický proud v látkách
  • elektrický proud jako děj a jako veličina
  • elektrický zdroj napětí
  • Ohmův zákon pro část obvodu i uzavřený obvod
  • Kirchhoffovy zákony
  • elektrická práce a výkon v obvodech stejnosměrného proudu
  • polovodiče, diodový jev, tranzistorový jev
  • elektrolyt, Faradayovy zákony pro elektrolýzu
  • elektrický výboj v plynu
 3. Magnetické pole
  • zdroje magnetického pole
  • magnetická síla, magnetická indukce
  • nabité částice v magnetickém poli
  • magnetické vlastnosti látek
  • nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce
 4. Střídavý proud
  • vznik střídavého proudu
  • obvod střídavého proudu s rezistorem, cívkou a kondenzátorem
  • výkon střídavého proudu, efektivní hodnoty
  • střídavý proud v technické praxi

Učebnice

Pro výuku fyziky používáme sadu učebnic řady Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

Laboratorní cvičení

Pro většinu praktických úloh jsou připraveny pracovní listy se zadáním a poměrně podrobným postupem měření a návodem ke zpracování výsledků. Při měření používáme řadu komponent systému Pasco i další pomůcky.

Doporučuji vám seznámit se (zvláště před první úlohou) se všeobecnou úvodní informací a také se základy práce s programem Pasco Capstone. Při měření budeme používat počítače Dell Inspirion 15 a kromě starších rozhraní PowerLink je škola nyní vybavena i bezdrátovými moduly Airlink.

Přehled pracovních listů k úlohám:

1)
Třída je rozdělena na tři skupiny, účastní se vždy jedna z nich. Paralelně probíhají v dalších skupinách cvičení z chemie a biologie.
fy_kvinta.txt · Poslední úprava: 03.09.2023 15:03 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki